Integritetspolicy för Bungy STHLMs kunder

1. Information om hantering av personuppgifter
Peak Experience Gravity Sports (organisationsnummer 8001116-0616), under varumärket Bungy STHLM, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas. Personuppgifterna som inhämtas syftar till att verifiera en kunds nyttjande av någon av våra produkter, möjliggöra kundens bokning av en upplevelse, ombesörja hanteringen av betalning och eventuell återbetalning och reklamation. Personuppgifter behandlas och lagras också som bokföringsunderlag med rättslig förpliktelse som rättslig grund enligt GDPR. Bungy STHLM använder inte dina personuppgifter för att skicka direktreklam eller överlåta uppgifterna till tredjepart utom när det är ett lagkrav som t.ex. del i en brottsmålsutredning eller om det bistår sjukvården i att ge dig riktad akutvård i en nödsituation.

2. Personuppgifter som samlas in av Bungy STHLM
Vi samlar vi dina personuppgifter såsom fullständigt namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, och annan ärenderelaterad information som du lämnar i din kommunikation med vår kundtjänst. Personuppgifter behandlas för att fullgöra avtal med kunden som rättslig grund enligt GDPR. I samband med ifyllning av registreringsblankett för våra upplevelser kommer du att behöva ange ditt personnummer där du signerar att du tagit del av våra säkerhets och hälsoanvisningar. Personnumret utgör också del i den loadsheet (passagerarlista) som upprättas inför varje flygning för att kunna identifiera en person för räddningspersonal i händelse av en nödsituation i syfte att ge riktad akutvård. Inhämtning och lagring av personnummer hjälper oss att verifiera en kunds nyttjande av våra upplevelseprodukter som kan förhindra bedrägeri och missbruk av våra tjänster och anses därmed nödvändig med stöd av intresseavvägning som rättslig grund enligt GDPR.

3. Rätten att känna till lagrade/inhämtade personuppgifter
Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi har inhämtat och lagrat.

4. Lagringstid vid lagring av personuppgifter
Bungy STHLM sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga med hänsyn till syftet och gällande lagar. Bokföringslagen kräver lagring av bokföringsmaterial i minst 7 år och innefattar bl.a köpordrar som kan innehålla personuppgifter. Uppgifter relaterade till kundtjänstärenden raderas 6 månader efter stängning av ärendet.

5. Rätten att få sina personuppgifter raderade
Du kan begära radering av dina uppgifter inom ramen för gällande lagstiftning och tillämplig lag. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om någon uppgift som samlats in är felaktig). Våra kontaktuppgifter finns angivna på vår hemsida.

6. Klagomål till Datainspektionen
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du i första hand vända dig till oss. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning till vilken klagomål kan framställas.

7. Kontakta oss
Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst antingen via e-post eller telefonnummer. Våra kontaktuppgifter finns angivna på vår hemsida.